Sprawdź promocje!tel.: +48 518 202 170

REGULAMIN

 

§1 Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.marwis-siecirybackie.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Sklep www.marwis-siecirybackie.pl jest prowadzony przez firmę:

 

MARWIS SIECI RYBACKIE

Marcin Wisniewski

Świerkocin 8/2

11-015 Olsztynek

NIP: 739 294 80 44

 

3. Adres do korespondencji:

 

MARWIS SIECI RYBACKIE

Świerkocin 8/2

11-015 olsztynek

tel. : +48 518 202 170

e-mail: marwis58@wp.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.marwis-siecirybackie.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 2  Składanie i realizacja zamówień

 

   1. Zamawiający składa zamówienie poprzez dodawanie do koszyka, a następnie potwierdzenie wybranych przez siebie towarów. Następnie zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową. Wysłanie do zamawiającego formularza zamówienia poprzez system sklepu stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży przedmiotów zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a podmiotem prowadzącym sklep dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem.

   2. Zamawiający zobowiązany jest do podania prawdziwych danych wskazanych w formularzu zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu zgodnie z zaznaczoną opcją w trakcie składania zamówienia (odrębna zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingowych).

   3. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Zamawiający, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sklepu www.marwis-siecirybackie.pl wysyłanych pocztą elektroniczną.

   4. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego – telefonicznie, SMS, lub poprzez e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym w regulaminie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub potwierdzenia przez sklep złożonego zamówienia.

   5. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie od3 do 30 dni roboczych od złożenia zamówienia. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

   1.  Przesyłki są realizowane na terytorium Polski i zagranicy po wcześniejszym ustaleniu zamowienia i kosztów wysyłki drogą e-mail lub telefonicznie.

   2.  Do każdej przesyłki dołączany jest rachunek.

   3.  Wszystkie ceny są cenami brutto.

   4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt. 5, sklep poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową lub telefoniczną. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.

5. Zamówienia realizowane na zamówienie, czyli na wymiar wybrany przez Klienta nie podlegają zwrotowi lub reklamacji.

    6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku, gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.

    7. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

§ 3 Reklamacje i zwroty

 

    1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.

    2. Zamawiający, powinien sprawdzić zawartość przesyłki w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.

    3. Reklamacji nie uwzględniamy, gdy uszkodzenia powstały w wyniku działań zamawiającego.

    4. Reklamowany towar trzeba wysłać przesyłką pocztową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.

    5. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 10 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:

    - nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru,

    - nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru,

    - zwrócenia rachunku zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego dokumentującej zwrotu towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

 

 

Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający zgłasza ten fakt do obsługi sklepu. Jeżeli jest to wymagane sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz rachunek korygujący, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

    1. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając sklepowi pisemne oświadczenie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. W takim przypadku zamawiający powinien odesłać towar wraz z rachunkiem zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

    2. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 6.

    3. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".

 

W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 2 pkt 5.

 

§ 4 Ofreta promocyjna

1. Każdy z Klientów ma możliwość dokonania zakupu rabatowego. W celu uzyskania procentowego upustu należy w określonym terminie wpisać kod promocyjny w koszyku podczas składania zamówienia.

2. Kod Rabatowy otrzymują Klienci, którzy dokonali zakupu w firmie MARWIS SIECI RYBACKIE. Kod rabatowy jest umieszczony na wizytówce firmy, dodanej do wysłanej przesyłki.

3. Kod rabatowy może być używany wielokrotnie do czasu trwania promocji.

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

    1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

    2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu.

§ 6 

Marwis Sieci Rybackie Marcin Wiśniewski.  z siedzibą w Świerkocin 8/2, 11-015 Olsztynek, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 7

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na zasadach określonych w „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 8

 Prawa autorskie dotyczące treści oraz zdjęć umieszczonych na stronie sklepu internetowego www.marwis-siecirybackie.pl 

Wszystkie zdjęcia oraz treści i opisy są własnością firmy Marwis Sieci Rybackie Marcin Wiśniewski. Ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, lub kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione. Służą one klientom w celu informacyjnym.

§ 9 Polityka prywatności i RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

1. Marwis Sieci Rybackie z siedzibą w Świerkocin 8/2, 11-015 Olsztynek, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”.

 

2. Jaka jest podstawa, zakres i cel przetwarzanych danych?

 

Zgodnie z rozporządzeniem, informujemy że

 

1. danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; Dane osobowe zbierane przez firmę Marwis Sieci Rybackie obejmują:

 

- imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres email, adres itp,

 

- dane do faktur (nip, regon, pesel)

 

przetwarzaniem jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

1. administratorem danych jest oznacza osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; tym samym w sklepie Marwis Sieci Rybackie administratorem danych osobowych jest Marcin Wiśniewski prowadzący firmę Marwis Sieci Rybackie, Świerkocin 8/2, 11-015 Olsztynek, NIP 739-294-80-44, tel. +48 518 202 170

2. podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

3. zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

4. naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

5. realizacji umowy zawartej z MarwisSieci Rybackie i na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody,

6. marketingowych, tj. informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient wyraził na taki cel odrębną zgodę,

7. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

8. prowadzenia konta użytkownika.

 

4. Dane osobowe zbierane są w celach:

 

5. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Zgoda wyrażana jest elektronicznie i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: marwis58@wp.pl Informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe dla celów określonych w punkcie 4 lit. a i c będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym umowa sprzedaży została zawarta, a określone w punkcie 4 lit. b i d – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz Marwis Sieci Rybackie usługi informatyczne, pocztowe, doradcze (prawne, księgowe).

 

Jakie masz uprawnienia do Marwis Sieci Rybackie w zakresie przetwarzania danych?

 

8. Osoba, której dane dotyczą, może żądać by Marwis Sieci Rybackie poinformował ją o m.in.:

 

1. celach przetwarzania;

2. kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4. planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

 

Marwis Sieci Rybackie informuje osobę, której dane osobowe dotyczą za pośrednictwem:

                 a) listu poleconego;

                 b) drogi elektronicznej.

 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, bez podania przyczyny, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania ich kopii) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być realizowane pocztą elektroniczną na adres marwis58@wp.pl lub listownie – listem poleconym na adres Świerkocin 8/2, 11-015 Olsztynek. Jeżeli Marwis Sieci Rybackie  nie podejmie działań wnioskowanych przez osobę, której dotyczą dane osobowe, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Kupującego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych środków ochrony prawnej. 

10. Działania podejmowane przez Marwis Sieci Rybackie w wykonaniu obowiązków określonych w punkcie 9 i 10  są wolne od opłat. Jednakże, jeżeli żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Marwis Sieci Rybackie może:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

O sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Marwis Sieci Rybackie informuje każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione te dane. Obowiązek ten jest wyłączony gdy jego spełnienie okaże się niemożliwe albo będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. O poczynionych krokach dotyczących informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, Marwis Sieci Rybackie informuje osoby, których dane dotyczą.

 

Jakie zabezpieczenia stosujemy?

 

11. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

12. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

• Sklep Marwis Sieci Rybackie stosuje bezpieczne połączenie „https”, którego bezpieczeństwo polega na szyfrowaniu wszystkich informacji o zawieranej transakcji

• zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem autoryzacją i ograniczonym zasięgiem dostępu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

 

13. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.

14. Twoje dane przekazujemy do:

 

• firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery.

• dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej.

• dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail.

• osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych.

• dostawcom usług internetowych np. Google.

• dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów.

• dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.

• dostawcy platformy płatniczej PAYU S.A., Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi.

• dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur.

• podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

• dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym.

• firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.

 

Marwis sieci rybackie 2009-2024 wszystkie prawa zastrzeżone. Całkowite lub częściowe powielanie i kopiowanie zabronione. Ceny i stan magazynowy ulegają zmianie bez powiadomienia. Ceny hurtowe obowiązują tylko przy zakupach przez Internet. W przypadku rozbieżności oferty z podanymi cenami na stronie, ceny obowiązują podane w koszyku.